Images : ” Ukaona uri DJ usina AIDS ziva kuti haugoni kuridza.” Musvorologist DJ Mandla Calvin Gumbo 14 October 2019.

At least vari kuzodzana hawo knowingly as of their lives