Dai Mwari vamuitira nyasha. Zvinotosiririsa.

 

VIDEO