Kutozvipengerawo chaiko murume mukuru.Ndinotozvishairwa pazvo. Zvakaoma idi.